3. Konferencję
Samodzielność Energetyczna Gmin

Redakcje "Przeglądu Komunalnego" oraz "Energii i Recyklingu"
zapraszają na:

30 LISTOPADA - 1 GRUDNIA 2021 r.
Konferencja hybrydowa
IBB Hotel Andersia Poznań oraz on-line

UDZIAŁ BEZPŁATNY, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
GWARANCJA KONFERENCJI
BEZPIECZNA KONFERENCJA

UDZIAŁ BEZPŁATNY

ZAREJESTRUJ SIĘ

9:30 - 10:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa


DORADZTWO ENERGETYCZNE DLA GMIN


10:00 - 10:10

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powitanie Gości i otwarcie Konferencji


10:10 – 10:20

Paweł Sałek, Doradca prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych

Wystąpienie nt. możliwości rozwoju ciepłownictwa w Polsce


10:20- 10:40

Paweł Mirowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nowe programy wsparcia dla transformacji energetycznej polskich gmin


10:40 - 11:00

Marcin Janiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Finansowanie transformacji energetycznej Polski


11:00 - 11:20

Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Transformacja energetyki i ciepłownictwa w Polsce


11:20 - 11:50

Przerwa kawowa


11:50 - 12:10

Dr Mariusz Socha, Kierownik Pracowni Wód Uznanych za Kopaliny, Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Prezentacja warunków geologicznych występowania wód termalnych na obszarze woj. wielkopolskiego


12:10 - 12:30

Łukasz Białczak, Prezes Zarządu, Geotermia Polska Sp. z o.o.

Geotermia - stabilne i bezpieczne źródło odnawialnej energii


12:30 - 12:45

Kinga Świtalska, Doradca Energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Nowy nabór WFOŚiGW w Poznaniu


12:45 - 13:00

Magdalena Żelichowska, Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt Doradztwa Energetycznego oraz pozostałe nabory WFOŚiGW w Poznaniu


13:00 - 13:45

Przerwa lunchowa


SAMODZIELNOŚĆ ENERGETYCZNA GMIN


13:45 - 14:05

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

Efektywne zarządzanie energią w gminie


14:05 - 14:25

Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich RP

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Wkrótce złagodzenie „zasady 10H”?


14:25 - 14:45

Krystian Gawroński, Manager ds. Zamówień Publicznych, SolarSpot

OZE w przetargach – dobre praktyki


14:45 - 15:05

Jędrzej Mieszkowski, Kierownik ds. Rozwoju Projektów Biogazowych, Green Genius

Biometan i Biogaz w samorządach


15:05 - 15:25

Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Kierunki transformacji w branży ciepłowniczej


15:25 - 15:45

Leszek Kuliński, Wójt Gminy Kobylnica, Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

Energetyka odnawialna w gminie - katalog dobrych praktyk


15:45 - 15:55

Andrzej Bobrowski, Przewodniczący Panelu Obywatelskiego, Wielkopolska Platforma Wodorowa

Nadchodzi czas na biogaz, biometan, biowodór...


15:55 - 16:05

Bartosz Siewiński, Prezes Zarządu, Innotech

Europejskie przykłady biogazowni komunalnych w praktyce


16:05 - 16:25

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Potencjalne i realne możliwości odzysku energii i ciepła z odpadów komunalnych


16:05

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

PROGRAM PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI - 30 LISTOPADA 2021 r.

9:30 - 10:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa


DORADZTWO ENERGETYCZNE DLA GMIN


10:00 - 10:20

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

Ciepłownia przyszłości, czyli droga do transformacji energetycznej


10:20 - 10:40

Marek Kałka, Specjalista ds. Rozwoju, Centrum Rozwoju Komunalnego SA w Ostrowie Wielkopolskim

Samowystarczalność energetyczna gmin – jak ją osiągnąć?


10:40 - 11:00

Paweł Jakubowski, Zastępca Burmistrza, Gmina Opalenica

Jak efektywnie przeprowadzić głęboką termomodernizację w gminie?


11:00 - 11:20

Jarosław Grobelny, I Zastępca Prezydenta, Miasto Gniezno

Źródła geotermalne alternatywą dla paliw kopalnych


11:20 - 11:40

Przerwa kawowa


11:40 - 12:00

Michał Dziennik, Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju systemów ciepłowniczych w Poznaniu, Veolia Energia Poznań SA

Magazyn ciepła - przyszłość magazynowania energii


12:00 - 12:20

Kamil Wiśniewski, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego / Akademia Zdrowego Budownictwa GreenCherry

Budownictwo pasywne odpowiedzią na ekologiczne wyzwania sektora budowlanego


12:20 - 12:40

Janusz Piechocki, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin

Energetyka wiatrowa w gminie Margonin


12: 40 - 13:00

Piotr Szewczyk, Prezes Zarządu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”; Rada RIPOK

Możliwości produkcji biogazu z bioodpadów komunalnych


13:00 - 13:10

Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, ENEA SA

Rozmowa z Gościem specjalnym Konferencji


13:10 - 13:45

Przerwa lunchowa


SAMODZIELNOŚĆ ENERGETYCZNA GMIN


13:45 – 14:05

Tymoteusz Mądry, Dyrektor Działu Prawnego, Aspiratio Consulting

Nowelizacja ustawy OZE 2021 i perspektywy na przyszłość


14:05 – 14:25

Leszek Choryłek, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

Inteligentne pomiary zużycia energii w JST i obiektach użyteczności publicznej - energetyka cieplna, wodociągi i kanalizacja


14:25 – 14:45

Antonina Kaniszewska, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Narzędzia do zarządzania klimatyczno-energetycznego w gminie


14:45 – 15:05

Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności

Faktyczny stan polskiego rynku magazynowania energii


15:05 – 15:25

Anna Fijas, Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w samorządzie


15:25 – 15:45

Zbigniew Chlipała, Kierownik Instalacji Komunalnej ECO – Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii przez inwestora prywatnego


15:45 – 16:05

Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR

OZE jako jedna z dróg do samodzielności energetycznej polskiego samorządu


16:05 - 16:25

Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Szanse samorządów w paliwach alternatywnych - biometan, bioLNG, konwersja biogazu do biometanu


16:25

Zakończenie drugiego dnia Konferencji


* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie

PROGRAM DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI - 1 GRUDNIA 2021 r.

Dla kogo konferencja?

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin. Tematyka konferencji (i jej potrzeba) została zasygnalizowana przez stronę samorządową, a następnie była przez nią konsultowana.


Z konferencji dowiesz się:

Jak zarządzać energią - studium przypadku

Jak wygląda polityka energetyczna gmin (grupy zakupowe, centra usług wspólnych, powierzanie zadań podmiotom komercyjnym)

Jak wykorzystać zasoby komunalne w celach energetycznych (frakcje energetyczne odpadów komunalnych, biogaz, biomasa, kogeneracja)

Jak wykorzystać i zmodernizować aktualne

źródła energii

Jak wyglądają inwestycje energetyczne z udziałem gmin, źródła finansowania i modele współpracy

Jak OZE może być jedną z dróg do samodzielności energetycznej samorządu

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierające transformację lokalnej energetyki i ciepłownictwa: „Ciepłownictwo Powiatowe”, „Energia Plus”, „Polska Geotermia Plus”, „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, „Nowa Energia”.
 • Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. - PEP2040.
 • Krajowy Plan Odbudowy jako szansa na reorganizację polskiej energetyki i ciepłownictwa.
 • Dekarbonizacja polskiego systemu energetycznego poprzez inwestycje w OZE w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz New Green Deal.
 • Samodzielność energetyczna gmin w dobie wahań cen, rosnącego zapotrzebowania na energię oraz oczekiwań dotyczących niskoemisyjnej produkcji.
 • Szanse polskich miast na osiągnięcie energetycznej niezależności.
 • Wzrastające znaczenie energetyki rozproszonej w rozwoju miast i wsi.
 • Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.
 • Strategia rozwoju lokalnych systemów ciepłowniczych w dobie zmian rynkowych i regulacyjnych.
 • Ciepło systemowe w Polsce – kierunki transformacji.
 • Narzędzia do planowania transformacji energetycznej na poziomie samorządowym.
 • Jak ograniczać koszty wykorzystania energii w gminie?
 • Jak skutecznie bilansować koszty zakupu energii?
 • OZE jako jedna z dróg do samodzielności energetycznej miast.
 • Jak aktywizować lokalną społeczność w kierunku działań podnoszących efektywność energetyczną w gminie?
 • Rola klastrów energii i grup zakupowych w ograniczaniu wzrostu cen energii i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego gmin.
 • Klastry energii – jak ograniczyć wzrost cen energii w gminie i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne jej mieszkańcom?
 • Fotowoltaika w samorządzie – finansowanie, realizacja inwestycji, nadzór.
 • Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych w energetyce samorządowej.
 • Energia z odpadów komunalnych – kiedy pójdziemy śladem Europy?
 • Elektrociepłownie wielopaliwowe – rozwiązania modernizacyjne dla lokalnej ciepłowni.
 • Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego w energetyce gminnej.
 • Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła w nowoczesnej gminie z wykorzystaniem biogazu ze ścieków.
 • Biogaz ze składowisk szansą dla energetycznej samodzielności gmin.
 • Wykorzystanie potencjału biogazu ze składowisk odpadów komunalnych rozwiązaniem energetycznych i odpadowych problemów gmin.
 • Mikrobiogazownie - podstawowe źródło energii elektrycznej i ciepła w gminach wiejskich.
 • Szanse wykorzystania wodoru w dywersyfikacji źródeł energii.
 • Zielony wodór – realna samodzielność energetyczna gmin.
 • Zarządzenie oświetleniem ulicznym i oszczędzanie energii w ramach działań „smart city”.
 • Monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych.

Energetyka przy zapowiadanych i spodziewanych podwyżkach cen energii staje się obecnie olbrzymim problemem finansowym dla gmin. Zwłaszcza, że dotyczy wielu lokalnych usług dla mieszkańców, do których świadczenia potrzeba dużych ilości prądu. W tej sytuacji posiadanie własnych źródeł energii, tańszych niż to, co oferują monopoliści, niewątpliwie może spowodować znaczne oszczędności. Uznając tę tematykę za kluczową dla naszych miast, zdecydowaliśmy się być partnerem konferencji organizowanej przez Abrys i poświęconej samodzielności energetycznej gmin.

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP

W żywotnym interesie każdej gminy powinno być uzyskanie choć częściowej samodzielności energetycznej. Możliwości i sposobów jest wiele. Kompleksową wiedzę na ten temat przekażemy podczas konferencji, której z uwagi na ogromne znaczenie tematu jesteśmy partnerem.

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Sektor ciepłowniczy czeka w perspektywie najbliższych lat konieczność dokonania wielkiej modernizacji instalacji wytwórczych, pod kątem dostosowania się do rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska. Poważnym problemem jest również nadpodaż frakcji palnej (nadsitowej) wyodrębnionej z odpadów komunalnych (tzw. RDF) w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), dla której nie ma wystarczających mocy przerobowych w spalarniach odpadów. Jednocześnie najlepszym sposobem na walkę z gnębiącym Polskę smogiem jest podłączenie centralnych dzielnic miast do ciepła systemowego.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00

Rejestracja uczestników

9:50

Otwarcie Konferencji

Dominik Szymański, redaktor prowadzący miesięcznik "Energia i Recykling"

10:00

Dekarbonizacja polskiego systemu energetycznego poprzez inwestycje w OZE w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz New Green Deal

Katarzyna Michałowska, Instytut Energetyki Odnawialnej

10:30

Szanse polskich miast na osiągnięcie energetycznej niezależności

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

10:50

Odnawialne źródła energii na terenach wiejskich – szanse i bariery rozwoju

Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

11:10


Instalacje OZE utylizacji energetycznej biogazu składowiskowego vs.samodzielność energetyczna gmin

Dariusz Bojsza, Dyrektor Generalny Neo Energy - Partner Generalny Konferencji

11:30Jak skutecznie bilansować koszty energii w gminie?

Antonina Kaniszewska, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA

11:50

Mikrobiogazownie - podstawowe źródło energii elektrycznej i ciepła w gminach wiejskich

Andrzej Jurkiewicz, eGIE Sp. z o.o. -
Partner Konferencji

12:10Zefir - narzędzie dla planowania transformacji energetycznej na poziomie samorządowym

dr inż. Karol Wawrzyniak, Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Enercode Sp. z o.o. - Partner Konferencji

12:30

Kompleksowa termomodernizacja budynków – rola samorządów w realizacji założeń „Zielonego Ładu” w ramach Funduszu Odbudowy UE


Agnieszka Stawiarska, ROCKWOOL POLSKA -
Partner Konferencji

12:50
Zielony wodór – realna samodzielność energetyczna gmin

Maciej Piliński, Solar Energy - Fronius Polska Sp. z o.o. - Partner Konferencji

13.10

Szanse wykorzystania wodoru w dywersyfikacji źródeł energii

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Platforma Wodorowa

13:30

Ciepło systemowe w Polsce – kierunki transformacji

Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

13:50


Fotowoltaika w samorządzie – finansowanie, realizacja inwestycji, nadzór

Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

14:10


Wielopaliwowa elektrociepłownia w gminie – rozwiązania modernizacyjne dla lokalnego ciepłownictwa

Bogusław Krztoń, Business Development Director CEE & Balkans, Sumitomo SHI FW - Partner Konferencji

14:30

Energia z odpadów komunalnych – kiedy pójdziemy śladem Europy?

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

14:50

Klastry energii – jak ograniczyć wzrost cen energii w gminie i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne jej mieszkańcom?

Maciej Dąbrowski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Koninie

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:10


Zakończenie konferencji

16:00

Obiad


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. Konferencja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Konina ds. Gospodarczych. Ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego z wieloletnim doświadczeniem w administracji samorządowej. Ukończył studia na kierunkach administracja samorządowa oraz finanse samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie w pracach Związku Miast Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, senackiego zespołu ds. finansów publicznych, Forum Debaty Publicznej ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Doceniony i uhonorowany przez Ministerstwo Finansów za prace na rzecz finansów samorządu terytorialnego.

Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Wieloletni działacz na rzecz rozwoju regionalnego, gospodarczego, innowacyjnego i prospołecznego.

Wiele mówi się obecnie o tym, jak dużo będzie nas kosztowała transformacja energetyki w kierunku systemu zeroemisyjnego. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) pojawia się szacunkowa kwota ponad 100 mld euro. Wartość ta jest cytowana i przytaczana w różnych dyskusjach, często w kontekście kwoty zaporowej, która może nie pozwolić na transformację systemu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to dodatkowy koszt, który musielibyśmy ponieść w celu ograniczenia wpływu energetyki na klimat, lecz koszt, który i tak musimy ponieść ze względu na kiepski obecnie stan naszego systemu.


Beata Wiszniewska - Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR

Sektor ciepłowniczy ze swej natury ma wymiar lokalny i duży potencjał do wzmocnienia niezależności energetycznej gmin. Ciepło systemowe gwarantuje stabilność dostaw, efektywność energetyczną i pozytywny wpływ na jakość powietrza. Przy dobrej współpracy lokalnych ciepłowni i gmin można osiągnąć wiele korzyści. Mam nadzieję, że konferencja, której jesteśmy partnerem, przybliży te możliwości, które finalnie pozwolą poprawić jakość powietrza i życia mieszkań.


Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie


Elektrociepłownia wielopaliwowa spala kilka różnych paliw jednocześnie lub oddzielnie produkując ciepło systemowe i prąd w kogeneracji. Sercem całego systemu jest elastyczny paliwowo kocioł typu CFB. Kilka obszarów działalności miasta lub gminy można powiązać w nowoczesnej elektrociepłowni wielopaliwowej, zaś ciepłownictwo jest w stanie przetworzyć na energię odpady uzyskane w innych branżach.


Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI FW (dawniej Foster Wheeler)

W latach 2002-2020 wdrożyłem ok. 100 programów modernizacyjnych związanych z oszczędnością energii w budynkach i zakładach przemysłowych. Jestem autorem lub współautorem ok. 100 audytów energetycznych przemysłowych, ponad 300 audytów energetycznych takich obiektów, jak szpitale, szkoły, urzędy czy budynki mieszkalne, a także kilkudziesięciu założeń do planów zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe oraz programów gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz specjalizacji w zakresie kontraktów typu ESCO, będę mógł z przyjemnością zaprezentować uczestnikom konferencji kompleksowe rozwiązania dla lokalnej energetyki.


Andrzej Jurkiewicz, Prezes Zarządu eGIE

Dobór paliwa uzależniony jest od efektywności jego wykorzystania, doboru optymalnych mocy oraz dostępności paliwa. Analiza rozkładu zapotrzebowania na ciepło odpowiada na pytanie, jakie paliwo wykorzystać dla danej warstwy rozkładu. Mix paliwowy jest optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym efektywne wykorzystanie dostępnych paliw. Ogranicza ryzyko wzrostu cen oraz ryzyko zmian regulacyjnych.


Jacek Staszewski, PGNiG TERMIKA

Maciej Piliński, Sales Manager Solar Energy @ Fronius Polska

Dzięki innowacyjnej integracji sektorów energii odnawialnej, wytwarzania i magazynowania wodoru, stacja SOLHUB stanowi istotny krok w realizacji naszej wizji „24 godzin słońca", czyli przyszłości, w której 100% światowego zapotrzebowania na energię pokrywane będzie ze źródeł odnawialnych.

Instalacje biogazu składowiskowego, jako jedyne z całej rodziny OZE wypełniają misję ochrony klimatycznej, zdrowia i życia ludzi i powinny być promowane jako Źródła Ograniczające Emisję. Utylizacja jednej tony metanu poprzez jego spalenie ogranicza emisję dwutlenku węgla o 18 t. Dlatego każda droga ograniczające emisję biogazu składowiskowego powinna być skutecznie dofinansowana i wspierana ustawowo.


Dariusz Bojsza, Dyrektor Generalny Neo Energy

Organizatorzy

Strategiczny patronat merytoryczny

Patronat honorowy

Patroni merytoryczni

Partnerzy

Partner generalny

Partnerzy

Patroni medialni

KONTAKT:

Organizacja: Dominik Szymański, T.: 539 549 451, d.szymanski@abrys.pl

Reklama i promocja: Anna Piechowiak, T. +48 607 669 594, a.piechowiak@abrys.pl

www.abrys.pl

Dołącz do nas: