3. Konferencję
Samodzielność Energetyczna Gmin

Redakcje "Przeglądu Komunalnego" oraz "Energii i Recyklingu"
zapraszają na:

29 czerwca 2021 r.
ONLINE

UDZIAŁ BEZPŁATNY, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
GWARANCJA KONFERENCJI
BEZPIECZNA KONFERENCJA

REJESTRACJA I PROGRAM - WKRÓTCE

Dla kogo konferencja?

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin. Tematyka konferencji (i jej potrzeba) została zasygnalizowana przez stronę samorządową, a następnie była przez nią konsultowana.


Z konferencji dowiesz się:

Jak zarządzać energią - studium przypadku

Jak wygląda polityka energetyczna gmin (grupy zakupowe, centra usług wspólnych, powierzanie zadań podmiotom komercyjnym)

Jak wykorzystać zasoby komunalne w celach energetycznych (frakcje energetyczne odpadów komunalnych, biogaz, biomasa, kogeneracja)

Jak wykorzystać i zmodernizować aktualne

źródła energii

Jak wyglądają inwestycje energetyczne z udziałem gmin, źródła finansowania i modele współpracy

Jak OZE może być jedną z dróg do samodzielności energetycznej samorządu

Energetyka przy zapowiadanych i spodziewanych podwyżkach cen energii staje się obecnie olbrzymim problemem finansowym dla gmin. Zwłaszcza, że dotyczy wielu lokalnych usług dla mieszkańców, do których świadczenia potrzeba dużych ilości prądu. W tej sytuacji posiadanie własnych źródeł energii, tańszych niż to, co oferują monopoliści, niewątpliwie może spowodować znaczne oszczędności. Uznając tę tematykę za kluczową dla naszych miast, zdecydowaliśmy się być partnerem konferencji organizowanej przez Abrys i poświęconej samodzielności energetycznej gmin.

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP

W żywotnym interesie każdej gminy powinno być uzyskanie choć częściowej samodzielności energetycznej. Możliwości i sposobów jest wiele. Kompleksową wiedzę na ten temat przekażemy podczas konferencji, której z uwagi na ogromne znaczenie tematu jesteśmy partnerem.

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Sektor ciepłowniczy czeka w perspektywie najbliższych lat konieczność dokonania wielkiej modernizacji instalacji wytwórczych, pod kątem dostosowania się do rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska. Poważnym problemem jest również nadpodaż frakcji palnej (nadsitowej) wyodrębnionej z odpadów komunalnych (tzw. RDF) w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), dla której nie ma wystarczających mocy przerobowych w spalarniach odpadów. Jednocześnie najlepszym sposobem na walkę z gnębiącym Polskę smogiem jest podłączenie centralnych dzielnic miast do ciepła systemowego.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00

Rejestracja uczestników

9:50

Otwarcie Konferencji

Dominik Szymański, redaktor prowadzący miesięcznik "Energia i Recykling"

10:00

Dekarbonizacja polskiego systemu energetycznego poprzez inwestycje w OZE w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz New Green Deal

Katarzyna Michałowska, Instytut Energetyki Odnawialnej

10:30

Szanse polskich miast na osiągnięcie energetycznej niezależności

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

10:50

Odnawialne źródła energii na terenach wiejskich – szanse i bariery rozwoju

Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

11:10


Instalacje OZE utylizacji energetycznej biogazu składowiskowego vs.samodzielność energetyczna gmin

Dariusz Bojsza, Dyrektor Generalny Neo Energy - Partner Generalny Konferencji

11:30Jak skutecznie bilansować koszty energii w gminie?

Antonina Kaniszewska, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA

11:50

Mikrobiogazownie - podstawowe źródło energii elektrycznej i ciepła w gminach wiejskich

Andrzej Jurkiewicz, eGIE Sp. z o.o. -
Partner Konferencji

12:10Zefir - narzędzie dla planowania transformacji energetycznej na poziomie samorządowym

dr inż. Karol Wawrzyniak, Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Enercode Sp. z o.o. - Partner Konferencji

12:30

Kompleksowa termomodernizacja budynków – rola samorządów w realizacji założeń „Zielonego Ładu” w ramach Funduszu Odbudowy UE


Agnieszka Stawiarska, ROCKWOOL POLSKA -
Partner Konferencji

12:50
Zielony wodór – realna samodzielność energetyczna gmin

Maciej Piliński, Solar Energy - Fronius Polska Sp. z o.o. - Partner Konferencji

13.10

Szanse wykorzystania wodoru w dywersyfikacji źródeł energii

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Platforma Wodorowa

13:30

Ciepło systemowe w Polsce – kierunki transformacji

Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

13:50


Fotowoltaika w samorządzie – finansowanie, realizacja inwestycji, nadzór

Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

14:10


Wielopaliwowa elektrociepłownia w gminie – rozwiązania modernizacyjne dla lokalnego ciepłownictwa

Bogusław Krztoń, Business Development Director CEE & Balkans, Sumitomo SHI FW - Partner Konferencji

14:30

Energia z odpadów komunalnych – kiedy pójdziemy śladem Europy?

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

14:50

Klastry energii – jak ograniczyć wzrost cen energii w gminie i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne jej mieszkańcom?

Maciej Dąbrowski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Koninie

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:10


Zakończenie konferencji

16:00

Obiad


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. Konferencja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Konina ds. Gospodarczych. Ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego z wieloletnim doświadczeniem w administracji samorządowej. Ukończył studia na kierunkach administracja samorządowa oraz finanse samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie w pracach Związku Miast Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, senackiego zespołu ds. finansów publicznych, Forum Debaty Publicznej ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Doceniony i uhonorowany przez Ministerstwo Finansów za prace na rzecz finansów samorządu terytorialnego.

Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Wieloletni działacz na rzecz rozwoju regionalnego, gospodarczego, innowacyjnego i prospołecznego.

Wiele mówi się obecnie o tym, jak dużo będzie nas kosztowała transformacja energetyki w kierunku systemu zeroemisyjnego. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) pojawia się szacunkowa kwota ponad 100 mld euro. Wartość ta jest cytowana i przytaczana w różnych dyskusjach, często w kontekście kwoty zaporowej, która może nie pozwolić na transformację systemu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to dodatkowy koszt, który musielibyśmy ponieść w celu ograniczenia wpływu energetyki na klimat, lecz koszt, który i tak musimy ponieść ze względu na kiepski obecnie stan naszego systemu.


Beata Wiszniewska - Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR

Sektor ciepłowniczy ze swej natury ma wymiar lokalny i duży potencjał do wzmocnienia niezależności energetycznej gmin. Ciepło systemowe gwarantuje stabilność dostaw, efektywność energetyczną i pozytywny wpływ na jakość powietrza. Przy dobrej współpracy lokalnych ciepłowni i gmin można osiągnąć wiele korzyści. Mam nadzieję, że konferencja, której jesteśmy partnerem, przybliży te możliwości, które finalnie pozwolą poprawić jakość powietrza i życia mieszkań.


Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie


Elektrociepłownia wielopaliwowa spala kilka różnych paliw jednocześnie lub oddzielnie produkując ciepło systemowe i prąd w kogeneracji. Sercem całego systemu jest elastyczny paliwowo kocioł typu CFB. Kilka obszarów działalności miasta lub gminy można powiązać w nowoczesnej elektrociepłowni wielopaliwowej, zaś ciepłownictwo jest w stanie przetworzyć na energię odpady uzyskane w innych branżach.


Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI FW (dawniej Foster Wheeler)

W latach 2002-2020 wdrożyłem ok. 100 programów modernizacyjnych związanych z oszczędnością energii w budynkach i zakładach przemysłowych. Jestem autorem lub współautorem ok. 100 audytów energetycznych przemysłowych, ponad 300 audytów energetycznych takich obiektów, jak szpitale, szkoły, urzędy czy budynki mieszkalne, a także kilkudziesięciu założeń do planów zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe oraz programów gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz specjalizacji w zakresie kontraktów typu ESCO, będę mógł z przyjemnością zaprezentować uczestnikom konferencji kompleksowe rozwiązania dla lokalnej energetyki.


Andrzej Jurkiewicz, Prezes Zarządu eGIE

Dobór paliwa uzależniony jest od efektywności jego wykorzystania, doboru optymalnych mocy oraz dostępności paliwa. Analiza rozkładu zapotrzebowania na ciepło odpowiada na pytanie, jakie paliwo wykorzystać dla danej warstwy rozkładu. Mix paliwowy jest optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym efektywne wykorzystanie dostępnych paliw. Ogranicza ryzyko wzrostu cen oraz ryzyko zmian regulacyjnych.


Jacek Staszewski, PGNiG TERMIKA

Maciej Piliński, Sales Manager Solar Energy @ Fronius Polska

Dzięki innowacyjnej integracji sektorów energii odnawialnej, wytwarzania i magazynowania wodoru, stacja SOLHUB stanowi istotny krok w realizacji naszej wizji „24 godzin słońca", czyli przyszłości, w której 100% światowego zapotrzebowania na energię pokrywane będzie ze źródeł odnawialnych.

Instalacje biogazu składowiskowego, jako jedyne z całej rodziny OZE wypełniają misję ochrony klimatycznej, zdrowia i życia ludzi i powinny być promowane jako Źródła Ograniczające Emisję. Utylizacja jednej tony metanu poprzez jego spalenie ogranicza emisję dwutlenku węgla o 18 t. Dlatego każda droga ograniczające emisję biogazu składowiskowego powinna być skutecznie dofinansowana i wspierana ustawowo.


Dariusz Bojsza, Dyrektor Generalny Neo Energy

Organizatorzy

Strategiczny partner merytoryczny

Partnerzy merytoryczni

Partner generalny

Partnerzy

Patroni medialni

KONTAKT:

Organizacja: Dominik Szymański, T.: 539 549 451, d.szymanski@abrys.pl

Reklama i promocja: Anna Piechowiak, T. +48 784 001 820, a.piechowiak@abrys.pl

www.abrys.pl

Dołącz do nas: