Spotkajmy się

NA KONFERENCJI

18 czerwca 2019 r.

Centrum Giełdowe SA, ul. Książęca 4, Warszawa

Samodzielność Energetyczna Gmin

Cena regularna

Cena dla członków ZMP i ZGW RP

LAST MINUTE - OSTATNIE MIEJSCA ZA POŁOWĘ CENY! »

Dla kogo konferencja?

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin. Tematyka konferencji (i jej potrzeba) została zasygnalizowana przez stronę samorządową, a następnie była przez nią konsultowana.


Z konferencji dowiesz się:

Jak zarządzać energią - studium przypadku

Jak wygląda polityka energetyczna gmin (grupy zakupowe, centra usług wspólnych, powierzanie zadań podmiotom komercyjnym)

Jak wykorzystać zasoby komunalne w celach energetycznych (frakcje energetyczne odpadów komunalnych, biogaz, biomasa, kogeneracja)

Jak wykorzystać i zmodernizować aktualne

źródła energii

Jak wyglądają inwestycje energetyczne z udziałem gmin, źródła finansowania i modele współpracy

Jak OZE może być jedną z dróg do samodzielności energetycznej samorządu

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA 1 - KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI W SAMORZĄDACH

9:30

Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00

Otwarcie konferencji

10:05

Samodzielność energetyczna gmin w dobie wahań cen, rosnącego zapotrzebowania na energię oraz oczekiwań dotyczących niskoemisyjnej produkcji

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

10:25

Wzrastające znaczenie energetyki w rozwoju miast


Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

10:45Program Ciepło Powiatowe - wsparcie modernizacji lokalnych ciepłowni

Urszula Zając, Dyrektor Departamentu Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:05

Perspektywy tworzenia samowystarczalności energetycznej gmin z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich

Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

11:25Strategia rozwoju lokalnych systemów ciepłowniczych w dobie zmian rynkowych i regulacyjnych

Jacek Staszewski, Dyrektor Departamentu Strategii, Planowania i Rozwoju, PGNIG TERMIKA SA

11:45

Przerwa kawowa

SESJA 2 - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W GMINIE

12:00

Jak ograniczać koszty energii w gminie

Antonina Kaniszewska, Kierownik ds. Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

12.15

Multimedialna prezentacja online samowystarczalności energetycznej gminy z udziałem Burmistrza Siemiatycz Piotra Siniakowicza

Magdalena Sułek-Domańska, Eneris Ochrona Środowiska

12:30

Piotr Sołtysek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielsko-Biała ds. Zarządzania Energią

Jak aktywizować lokalną społeczność w kierunku działań podnoszących efektywność energetyczną w gminie

12:45

Zarządzenie oświetleniem ulicznym i oszczędzanie energii w ramach działań „smart city”

Dr inż. Andrzej Lechowicz, APE LED

13:00


Rola klastrów energii i grup zakupowych w ograniczaniu wzrostu cen energii i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego gmin

Arnold Rabiega, Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej


13:15


ENERGIA4 - monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych

Leszek Choryłek, Pracownia Informatyki NUMERON

13:30

Przerwa obiadowa

SESJA 3 - ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

14:15

Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych w energetyce samorządowej

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Kierownik Zakładu, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

14.30

Elektrociepłownia wielopaliwowa – rozwiązania modernizacyjne dla lokalnej ciepłowni

Bogusław Krztoń, Business Development Director CEE & Balkans, Sumitomo

14:45

Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego w energetyce gminnej

Patryk Rawluk, Grzegorz Rosłoniec, Gas-Trading SA

15.00

Biogaz szansą dla energetycznej samodzielności gmin

Dariusz Bojsza, Dyrektor Generalny, Neo Energy

15:15

Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła w nowoczesnej gminie z wykorzystaniem biogazu ze ścieków - case study

Beata Jędrzejewska-Kozłowska, Dyrektor Biura Zarządzania Energią, Urząd Miasta Lublin

15:30

OZE jako jedna z dróg do samodzielności energetycznej miast

Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR

15:45

Zakończenie konferencji i rozmowy kuluarowe

LAST MINUTE - OSTATNIE MIEJSCA ZA POŁOWĘ CENY! »

Energetyka przy zapowiadanych i spodziewanych podwyżkach cen energii staje się obecnie olbrzymim problemem finansowym dla gmin. Zwłaszcza, że dotyczy wielu lokalnych usług dla mieszkańców, do których świadczenia potrzeba dużych ilości prądu. W tej sytuacji posiadanie własnych źródeł energii, tańszych niż to, co oferują monopoliści, niewątpliwie może spowodować znaczne oszczędności. Uznając tę tematykę za kluczową dla naszych miast, zdecydowaliśmy się być partnerem konferencji organizowanej przez Abrys i poświęconej samodzielności energetycznej gmin.

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich

W żywotnym interesie każdej gminy powinno być uzyskanie choć częściowej samodzielności energetycznej. Możliwości i sposobów jest wiele. Kompleksową wiedzę na ten temat przekażemy podczas konferencji, której z uwagi na ogromne znaczenie tematu jesteśmy partnerem.

Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP

Sektor ciepłowniczy ze swej natury ma wymiar lokalny i duży potencjał do wzmocnienia niezależności energetycznej gmin. Ciepło systemowe gwarantuje stabilność dostaw, efektywność energetyczną i pozytywny wpływ na jakość powietrza. Przy dobrej współpracy lokalnych ciepłowni i gmin można osiągnąć wiele korzyści. Mam nadzieję, że konferencja, której jesteśmy partnerem, przybliży te możliwości, które finalnie pozwolą poprawić jakość powietrza i życia mieszkań.

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Sektor ciepłowniczy czeka w perspektywie najbliższych lat konieczność dokonania wielkiej modernizacji instalacji wytwórczych, pod kątem dostosowania się do rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska. Poważnym problemem jest również nadpodaż frakcji palnej (nadsitowej) wyodrębnionej z odpadów komunalnych (tzw. RDF) w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), dla której nie ma wystarczających mocy przerobowych w spalarniach odpadów. Jednocześnie najlepszym sposobem na walkę z gnębiącym Polskę smogiem jest podłączenie centralnych dzielnic miast do ciepła systemowego.

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Piotr Czopek - absolwent Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (2007), od 2015 r. związany z Ministerstwem Energii, od 2019 r. Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej odpowiedzialnego m.in. za realizację zadań w zakresie opracowania propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwa i kogeneracji, w tym biokomponentów, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych.

Antonina Kaniszewska - Kierownik Działu Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA - specjalista w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie i przemyśle. Wspiera urzędy centralne, gminy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa, doradzając, szkoląc i edukując w zakresie racjonalnego gospodarowania energią. Na zlecenie beneficjentów zajmuje się przeprowadzaniem działań związanych z kompleksowym przygotowaniem inwestycji, mających na celu poprawę efektywności energetycznej i/lub wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pozyskanie środków finansowych.

Urszula Zając - Dyrektor Departamentu Energii w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bogusław Krztoń - absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej (1987) z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarach energetyki zawodowej, ciepłownictwa, OZE (biomasa, paliwa alternatywne) oraz automatyki. Od kilkunastu lat zajmuje się rozwojem nowych projektów w firmie Sumitomo SHI FW (dawniej Foster Wheeler).

Arnold Rabiega - absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od początku swojej kariery zawodowej związany z energetyką. Jest współtwórcą i Prezesem Zarządu pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej NASZA ENERGIA oraz Prezesem Zarządu Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej. Autor licznych publikacji, prelegent na międzynarodowych konferencjach, warsztatach i szkoleniach. Współpracował m.in. z Ministerstwem Rolnictwa, jako członek grupy roboczej ds. rozwoju energetyki na obszarach wiejskich.

Jacek Staszewski - dołączył do zespołu PGNiG TERMIKA w styczniu 2017 r. Od 1,5 roku kieruje zespołem specjalistów odpowiedzialnych za tworzenie strategii Spółki oraz kreowanie jej kierunków rozwoju. Menedżer z długoletnim doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym, w którym odpowiadał za projekty z obszarów restrukturyzacji, rozwoju oraz fuzji i przejęć.

Beata Jędrzejewska-Kozłowska - z wykształcenia mgr inż. systemów ochrony atmosfery. Od 2015 r. kieruje Biurem Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Lublin. Tworzy ze współpracownikami plany energetyczne, ochrony klimatu i rozwoju elektromobilności. Pasjonatka zrównoważonego rozwoju i nowinek technologicznych. Uważnie przygląda się rozwojowi miast na świecie, aby najlepsze rozwiązania proponować do zastosowania w Lublinie.

Piotr Sołtysek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielsko-Biała ds. Zarządzania Energią, inżynier ciepłownik, absolwent krakowskiej AGH. Od 1997 r. pracuje w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Kieruje biurem zajmującym się kształtowaniem polityki energetycznej miasta oraz postaw mieszkańców odnośnie korzystania z energii, nadzorowaniem obiektów miejskich pod względem energetycznym, udzielaniem pomocy mieszkańcom w likwidacji starych źródeł węglowych, zakupem grupowym energii oraz elektromobilnością.

Dariusz Bojsza - Dyrektor Generalny, Neo Energy

Beata Wiszniewska - Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR.

Organizator

Strategiczny partner merytoryczny

Partnerzy merytoryczni

Partner generalny

Partnerzy

Patronat medialny

Cena regularna

Cena dla członków ZMP i ZGW RP

KONTAKT:

Organizacja: Dominik Szymański, T.: 539 549 451, d.szymanski@abrys.pl

Reklama i promocja: Anna Piechowiak, T. +48 784 001 820, a.piechowiak@abrys.pl

www.abrys.pl

Wydawca Przeglądu Komunalnego:

Dołącz do nas: